در سامانه تلگرام سایت 11 مدل مختلف ارسال مطالب در کانال تلگرام، سایت و اپلیکیشن درنظر گرفته شده است

در این بخش انواع مدل ها بهمراه تصویر صفحه ارسال مطلب و نمایی از صفحه انتشار آنها در کانال تلگرام نمایش داده شده اند
برای بزرگنمایی روز تصاویر کلیک کنید
مدل اول
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت

مطلب شامل :

✅ عنوان
✅ زمان و تاریخ انتشار
✅ تگ کانال بصورت هایپرلینکبرای بزرگنمایی روز تصاویر کلیک کنید
مدل دوم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت

مطلب شامل :

✅ عنوان
✅ زمان و تاریخ انتشار
✅ توضیحات (کمتر از 4096 کاراکتر)
✅ یک عکس
✅ تگ کانال بصورت هایپرلینک


مدل سوم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت


مطلب شامل :

✅ عنوان
✅ توضیحات (کمتر از 4096 کاراکتر)
✅ 5 عدد عکس
✅ تگ کانال بصورت هایپرلینک
✅ تگ سایت
بصورت هایپرلینک


مدل چهارم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت

مطلب شامل :

✅ عنوان
✅ زمان و تاریخ انتشار
✅ توضیحات (کمتر از 4096 کاراکتر)
✅ 5 عدد عکس
✅ فایل ویدیویی
✅ تگ کانال بصورت هایپرلینک
✅ تگ سایت
بصورت هایپرلینک

مدل پنجم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت

مطلب شامل :

✅ عنوان
✅ زمان و تاریخ انتشار
✅ توضیحات (کمتر از 4096 کاراکتر)
✅ 5 عدد عکس
✅ فایل صوتی
✅ تگ کانال بصورت هایپرلینک
✅ تگ سایت
بصورت هایپرلینک

مدل ششم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت


مطلب شامل :

✅ عنوان
✅ زمان و تاریخ انتشار
✅ توضیحات (بیشتر از 4096 کاراکتر)
✅ نمایش لینک "ادامه مطلب" در سایت
1 عدد عکس
✅ تگ سایت
بصورت هایپرلینکمدل هفتم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت


مطلب شامل :

✅ عنوان
✅ زمان و تاریخ انتشار
✅ توضیحات (بیشتر از 4096 کاراکتر)
✅ نمایش لینک "ادامه مطلب" در سایت
3 عدد عکس
✅ تگ کانال بصورت هایپرلینک
✅ تگ سایت
بصورت هایپرلینک

مدل هشتم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت

مطلب شامل :

✅ عنوان
✅ زمان و تاریخ انتشار
✅ توضیحات (بیشتر از 4096 کاراکتر)
✅ نمایش لینک "ادامه مطلب" در سایت
3 عدد عکس
✅ فایل ویدیویی
✅ تگ کانال بصورت هایپرلینک
✅ تگ سایت
بصورت هایپرلینک

مدل نهم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت

مطلب شامل :

✅ عنوان
✅ زمان و تاریخ انتشار
✅ توضیحات (بیشتر از 4096 کاراکتر)
✅ نمایش لینک "ادامه مطلب" در سایت
3 عدد عکس
✅ فایل صوتی
✅ تگ کانال بصورت هایپرلینک
✅ تگ سایت
بصورت هایپرلینک

مدل دهم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت

مطلب شامل :

✅ عنوان
✅ زمان و تاریخ انتشار
✅ توضیحات (کمتر از 4096 کاراکتر)
✅ تگ کانال بصورت هایپرلینک
✅ تگ سایت
بصورت هایپرلینک


مدل یازدهم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت

مطلب شامل :

✅ عنوان
✅ زمان و تاریخ انتشار
✅ توضیحات (بیشتر از 4096 کاراکتر)
✅ نمایش لینک "ادامه مطلب" در سایت
✅ تگ کانال بصورت هایپرلینک


ارسال مطلب بصورت زیرنویس
مدل دوازدهم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت


مطلب شامل :

عنوان
توضیحات (کمتر از 200 کاراکتر)
1 عدد عکس
تگ کانال بصورت معمولی
(ارسال مطلب بصورت زیرنویس عکس)


ارسال مطلب بصورت زیرنویس
مدل سیزدهم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت

مطلب شامل :

عنوان
توضیحات (بیشتر از 200 کاراکتر)
1 عدد عکس
نمایش لینک "ادامه مطلب" در سایت (بصورت لینک کوتاه)
تگ کانال بصورت معمولی
(ارسال مطلب بصورت زیرنویس عکس)


ارسال مطلب بصورت زیرنویس
مدل چهاردهم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت

مطلب شامل :

عنوان
توضیحات (بیشتر از 200 کاراکتر)
1 عدد ویدیو
نمایش لینک "ادامه مطلب" در سایت (بصورت لینک کوتاه)
تگ کانال بصورت معمولی
(ارسال مطلب بصورت زیرنویس ویدیو)

ارسال مطلب بصورت زیرنویس
مدل پانزدهم
نمایی از صفحه مطلب در کانال تلگرام
نمایی از پنل ارسال مطالب در سایت

مطلب شامل :

عنوان
توضیحات (بیشتر از 200 کاراکتر)
1 عدد فایل صوتی
نمایش لینک "ادامه مطلب" در سایت (بصورت لینک کوتاه)
تگ کانال بصورت معمولی
(ارسال مطلب بصورت زیرنویس فایل صوتی)

همه ی حقوق  برای وبسایت تلگرام سایت محفوظ است